กรมสมเด็จพระเทพ ทรงงาน โดยไม่ได้หยุดหย่อน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของพสกนิกรปวงชนชาวไทยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เ รื่ อ ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แม้พระองค์ท่านจะทรงพระประชวรอยู่ ก็ยังทรงง า น โดยไม่ได้หยุดหย่อนเ ล ย

แม้โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ถวายการรั กษ าด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง
สำหรับพระราชกิจ ในวันนี้

เมื่อเวลา ๑๔ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี เสด็จออกทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพย าบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพย าบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอขอบคุณพระฉาย าลักษณ์ สถาบันการพย าบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย