คนไทยปิติใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทำบุญขึ้นพระตำหนักหลังใหม่

นับเป็นบุญตาของคนไทยโดยแท้เมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ขึ้นพระตำหนักหลังใหม่ สุดเรียบง่าย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗ ๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ ในการขึ้นพระตำหนักหลังใหม่ ณ ห มู ่บ้านสัมมากร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนาม ของพระตำหนักว่า บรมนาถประสิทธิ

ทั้งนี้เ รื่ อ งราวความเรียบง่ายของพระองค์ท่าน ยังมีอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่ เดินตามพ่อ ขอนำมาเสนอให้ได้อ่ า นกัน ซึ่งเ รื่ อ งราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเดินตลาด ที่จังหวัดอุมทัยธานี ทรงใช้ชีวิต ปฏิบัติตนเยี่ยงสามัญชน ซื้อของ เหมือนคนทั่วไป

ตอนเย็นท่านก็ทรงเดินออกกำลังกาย พร้อมสุนัขคู่ใจของท่าน ท่านทรงอย า กเดินไปหนไหน ท่านก็ไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน