ทห ารสละเพื่อแผ่ นดิน ออกข่าว 15 วินาที กับข่าวพริตตี้ สังคมให้ความสนใ จมากกว่า

อีกหนึ่งบทความน่าอ่านและน่าคิดตามสำหรับมุมมองทางสังคม จากเรื่องราวมีพี่น้องทห ารเราต้องเสี ยสละไปจากการปกป้องแผ่ นดินจากการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชา ยแด นภาคใต้เขาออกข่าวแค่ 15 วินาทีก็ผ่านพ้นไป แต่มีแค่พริตตี้หนึ่งค นกับ 1 คนที่จั บตัวได้ และอีกพวกหลายคน กับ ปาร์ตี้ของพวกขี้เม า

ข่าวติดตามอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวัน มี live สด มีนักข่าวลงพื้นที่ มีดาราลงพื้นที่ และยังคงเป็นอย่างนี้อีกทุกวันสื่อมวลชนให้ความสำคัญติดตามกันอย่างใกล้ชิด สังค มติดตามด้วยความสนใ จ เขาออกช่วงเช้า เขาออกช่วงเที่ยง เขาออกช่วงกลางคืน และเขาออกช่วงดึ ก วนซ้ำวนซ้ำอยู่อย่างนี้เป็นอาทิตย์แล้ว บอกตรงๆ เป็นที่น่ารำค าญยิ่ง ได้อะไรหรือจากการเล่นข่าวเหล่านี้ นอกจากเป็นธุ รกิ จการข่าวจากสังคมที่เน่ าเ ฟ ะ

วันนี้ได้ฟังเพลงนี้จากรา ยการวิทยุรา ยการหนึ่งทำให้ต้องมาห ยุ ดคิดว่า นานแค่ไหนกันแล้วนะ ที่ทางใต้ของเราเกิดความไม่สงบ กี่ชี วิ ตกันแล้วนะที่ต้องเสี ยใจไป กี่รอ ยน้ำตา กี่ความโ ศ กเศ ร้า กี่ความทุ กข์อันนับไม่ถ้วนที่คนมากมา ยต้องพานพบเจอ ผมเองอาจไม่ได้อยู่ 3 จังหวัดภาคใต้ตลอด

อาจไ ม่ได้มีหน้าที่หรือคุณประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับการปกป้องประเท ศชา ติมากเท่าพี่น้องท ห าร แต่ก็อยากจะแสดงออกให้ได้รู้ว่า ขอบคุณจากใจและไม่เคยลืมในความเสี ยสล ะของเหล่าทห ารกล้า ทุกท่าน ต้องขอบคุณจริงๆ ขอให้ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ เชื่อว่าต้องมีค นคิดแบบนี้บ้าง ขอให้แข็งแรงปลอดภั ย มีแต่ความสุขความเจริญในชี วิ ตทุกท่าน

ปล.สังคมได้อะไรจากการเ ส พข่าวเหล่านี้ ด้วยความที่ใครอยากรู้เรื่องของคนอื่น

ปล.ขอแสดงความอาลั ยกับน้องลันลาเบลที่เสี ยชีวิ ตด้วยนะครับ ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ