นี่คือบุญใหญ่ที่สามารถ พลิกชีวิตของเราได้เลย

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับการพลิกชี วิ ตด้วยด้วยผลบุญใหญ่ของการทอดกฐิน(Kathin)ได้ทุกสิ่งบุญน่าอัศจรรย์

การทอดกฐิน(Kathin)คือการนำผ้ากฐิน(Kathin)ไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐิน(Kathin)นั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้

หากอย า กให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน(Kathin)ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐิน(Kathin)สามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

โดยคำว่าการทอดกฐิน(Kathin)หรือการกรานกฐิน(Kathin)จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในห มู ่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐิน(Kathin)จึงจัดเป็นเ รื่ อ งเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเ รื่ อ งของเงินบริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเ รื่ อ งที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาล

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ทอดกฐิน(Kathin)ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์500ชาติ

เป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติเป็นอนุเศรษฐีอีก500ชาติเป็นคหบดีอีก500ชาติตามลำดับ

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน(Kathin)ยังมีอีกมากมาย

1 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

2 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

4 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

5 ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิດเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

ท่านจงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมทอดกฐิน(Kathin) 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใดครูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเ รื่ อ งนี้มากและมีตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วมากมาย

ใครที่ขัดสนเ รื่ อ งเงินทองมีแต่ปัญหาเ รื่ อ งเงินบอกได้คำเดียวว่าควรทำอย่างยิ่ง