บัตรสวัสดิการฯ เตรียมเพิ่มวงเงินสด 800 บาท

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วไปที่ถือบัตรสวัสดิการฯ เมื่อเร็วๆ นี้ คลังเติม6หมื่นล้านใส่บัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ เตรียมเพิ่มวงเงินสด 800 บาท ต ร ว จ ส อ บ สิ ทธิ์ของท่านได้เลย

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ หรือบัตรสวัสดิการฯ ได้เฮอีกรอบ เมื่อ คลังเติม 6 หมื่นล้านใส่บัตรคนจ น เตรียมเพิ่มวงเงินสด 800

นายก รั ฐ มนตรีก็ได้ปร ะชุมแบบเร่งด่วน ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีมติเป็นที่แน่ชัด วันนี้ทางเราก็มีข่าวส า ร บัตรสวัสดิการฯ มาให้เพื่อนได้ติดตามกันอีกเช่นเคย

ในส่วนของเ รื่ อ งของโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ รวมถึงกองทุนปร ะชา รั ฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก และจากการปร ะชมได้มีการจัดงบปร ะมาณใส่บัตรสวัสดิการฯ เพื่อจะเตรียมไว้ปีหน้า

ทางด้าน รั ฐ มนตรีกร ะทรวงการคลังได้เติมเงินเข้าไปเพื่อที่ว่าจะตุ้นไว้ใช้ในปีหน้าอีก 6 หมื่นล้าน เพื่อที่จะให้สวัสดิการไม่ข า ดมือ

และจะปรับวงเงินที่จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ในบัตรรุ่นใหม่นี้ที่จะเปิดให้ลงทะเบียน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2563

ลงทะเบียนรอบใหม่ เดือนมกราคม

บัตรรุ่นใหม่อาจได้ 800 ต่อเดือน และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดือน มกราคม 2563

ส่วนจะกำหนดเป็นวันที่เท่าไหร่รอฟังข่าวกันอีกที สำหรับใครที่ต้องการฟัง ร า ย ละเอียดให้ชัด เ จ น กว่านี้สามารถติด ต า ม ไ ด้ เ ล ย