พบเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในหอยแมลงภู่ที่เขาไปรับมาจากฟาร์ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเว็บไซต์ chinatimes ได้มีรา ยงานเรื่องราวสุ ดประหล าด ที่เกิดขึ้นกับนาย โฮ ชาวมณฑลเจียงซู เมื่อเขาพบ เจ้าแม่กวนอิมในหอยแม ล งภู่ หลังขับรถไปรับหอยแม ล งภู่พวกนี้มาจากฟาร์มหอ ยในมณฑลกวางตุ้ง

นายโฮ เผยว่า เมื่อเค้าได้หอยแม ล งภู่มาแล้ว ก็นำหอยพวกนี้ไปให้ภร ร ยาทำความสะอาดเพื่อนำไปรับประทาน แต่ระหว่างที่ภร รยาของเขากำลังทำสะอาดหอยแมลงภู่ตัวหนึ่งอยู่นั้น เธอก็ต้องต กใจ เมื่อพบว่ามีเจ้าแม่กวนอิมในหอยแม ล งภู่

เจ้าแม่กวนอิมในหอยแม ล งภู่ องค์นี้มีความสูงประมาณ 11 ซม. และความกว้างประมาณ 6 ซม. คาดว่า มีใครบางคนนำเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้มาใส่ไว้ในหอย ด้วยเ ห ตุผ ลบางอย่าง

อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความเชื่ อและความศรัทธาส่วนบุุคค ล แต่ชาวเน้ตผุ้พบเห็นต่างกล่าวสาธุ เพราะเชื่ อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นสิ่งศั กสิ ทธิ์