วิธี รับเงินคืนจากประกันสังคม

ถือเป็นความรู้และประโยชน์อย่างมากสำหรับหลายๆคนมักคิด ว่า จะส่งไปทำไม ปร ะ กันสังคมเนี่ย ส่งไปก็ไม่ได้ใช้.. ได้ใช้แน่นอนค่ะ เงินที่เราส่งไป ไม่ใช่ส่งทิ้งไปเปล่าๆ โดยปร ะ กันสังคมเป็นร ะ บบที่บังคับให้ทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง (5% ของเงินเดือน)

ข้อดีของปร ะ กันสังคม คือลูกจ้างอย่างเรา จะจ่ายเงินปร ะ กันนี้ (เรียกว่าเงินสมทบ)

ในแต่ละเดือนของปร ะ กันสังคม แบ่งเงิน ไปทำอะไร อย่างไหนบ้าง?

สำหรับเงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของปร ะ กันสังคม จะถูกแบ่งเป็น
1. 225 บาท สำหรับดูแลเรื่องป่ วย ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหา ยไป ไม่ได้รับคืน

2. 75 บาท สำหรับใช้ปร ะ กันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในร ะ หว่างหางานหรือรอหางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหา ยไป ไม่ได้รับคืน

3. 450 บาท สำหรับเก็บเป็นเงินออม จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไข การได้เงินก้อนสุ ดท้ าย (เงินออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

1. จ่ายปร ะ กันสังคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชรๅภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตล อ ด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15ปี จะได้เป็นเงินก้อนเรี ย กว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่า ข้อ 3.1 คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย

เช่น จ่าย 750 บาท ตล อ ด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่า บำนๅญ-ชรๅภๅพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

กรณีจ่ายครบ 15 ปีพอดี

จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุ ดท้ าย เช่น 60 เดือนสุ ดท้ าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท

กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี

จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุ ดท้ าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ

คือ 20%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

ตัวอย่าง เช่น

เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุ ด ท้ ๅ ย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท

กรณีที่ได้รับเงินบำนาญ ช ร า ภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีเลย ก่อนล่ะ กรณีเช่นนี้ จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า

ของเดือนสุ ดท้ าย ของ เงินบำนาญ ที่ได้รับเช่น รับเงินรายเดือน เดือนก่อนหน้านี้ 6,375 บาท หากจๅกไป รับ 63,750 บาท