ใครไม่ได้เงิน เราไม่ทิ้งกัน มีสิทธิ์กู้มากถึง 5 หมื่น ดอกเบี้ย 250

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมากอย่างโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จากกรณี รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้ผลกระทบจาก c๐vid  ซึ่งมี 2 มาตรการที่มาจากธนาคารออมสิน คือ สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 บาท สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50000 บาท ซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท จาก เราไม่ทิ้งกัน สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 175 บาท

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อโครงการ ธนาคารประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับผลกระทบ  วงเงินสูงสุด 50000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน หรือเพียงแต่ 250 บาทต่อเดือนเท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี และให้ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้กู้ โดยการแถมประกันคุ้มครองภาวะติดโร คให้อีกด้วย วงเงิน 1000000 ล้านบาท โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีรายละเอียดการยื่นกู้ ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม

2 ผู้มีอาชีพอิสระ หรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3 พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50000 บาท โดยเมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ถึง 5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate)

2 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

หลักประกันการกู้เงิน

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1 ผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

2 ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ขั้นตอนการยื่นกู้

ยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1115 ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระท บจากสถานการณ์ดังกล่าวก้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้